+36 20 9 266 686 hello@juda.hu

Általános Szerződési Feltételek
(ÁSZF)

 

1. Szolgáltató

A szolgáltatásokat Fenyvessy Judit E.V. nyújtja, Juda-Webdesign márkanév alatt (a továbbiakban Szolgáltató). Adatai:
Név: Fenyvessy Judit E.V.
Cím: 1155 Budapest, Wysocki u. 3.
E.V. szám: 52882427
Adószám: 76756397-1-42
Web: https://juda.hu
E-mail: hello@juda.hu

2. A szolgáltatás tárgya

2.1 Szolgáltató a szolgáltatásaira előfizető ügyfelei (továbbiakban: Előfizető, Megrendelő) részére a Szolgáltatási Szerződésben (továbbiakban: Szerződésben) meghatározott szolgáltatásokat biztosítja a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint.

2.2 Előfizető a Szerződés aláírásával és / vagy a tárhely, domain regisztráció és weblap készítés megrendelésével, vagy ennek hiányában a szolgáltatásra vonatkozó számla kifizetésével elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

3. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

3.1 Szolgáltatás az adott termékre vonatkozó mértékben elérhető, amelybe az előre bejelentett karbantartás nem tartozik bele. A Szolgáltatás rendelkezésre állásának mérésére a Felek elfogadják Szolgáltató által nyújtott adatokat. Szolgáltató nem vállal felelősséget a saját hálózatán kívül eső eszközök rendelkezésre állásáért. Szolgáltató nem tehető felelőssé a nem a felügyelete alatt levő szerverleállásból eredő károkért vagy elmaradt haszonért.

3.2 Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a megrendelés visszaigazolásban vagy a Szerződésben szereplő határidőig, ennek hiányában a megrendeléstől számított 8 munkanapon belül biztosítani. Kivételt képeznek azok a kiegészítő, harmadik fél által nyújtott szolgáltatások, melyeket Szolgáltató közvetít Előfizető felé. Ezen szolgáltatások kezdete a harmadik fél hatáskörébe tartozik.

3.3 Szolgáltató díjmentesen technikai támogatást nyújt a megrendelt szolgáltatás igénybevételéhez. A technikai támogatás e-mailben vehető igénybe Szolgáltató e-mail címén.

3.4 Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási szerződésben, vagy ennek hiányában a mindenkor érvényes ÁSZF-ben megadott díjakat Előfizető felé kiszámlázni. A rendszeres díjak (havi karbantartási díj, éves díj, stb.) számlázása előre, a tárgyidőszak elején történik. Az egyszeri díjak (weboldal készítés, domain regisztráció) számlázása utólag, a munka elvégzését követően esedékes.

3.5 Szolgáltató a Szerződés teljes időtartama alatt jogosult bármikor, egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről azonban legalább 30 nappal a tervezett módosítás előtt tájékoztatni köteles Előfizetőt e-mail formájában. Amennyiben a módosítást Előfizető nem fogadja el, abban az esetben a szerződés az előfizetés lejártát követően megszűnik. Előre kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható.

3.6 Szolgáltató az előfizetési időszak (szerződéses időszak) végén minden szolgáltatáshoz kapcsolódó adatot, biztonsági mentést azonnal törölhet, azt nem szükséges megőriznie a szolgáltatási szerződés lejárta után.

3.7 Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben Előfizető az alábbi előírásokat megszegi:
-Tilos a tárterületen törvénybe ütköző, pornográf, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagok elhelyezése;
-Tilos a tárterületen olyan programkód elhelyezése és futtatása, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra, illetve a web szervert számottevően lassítja, üzemszerű működését gátolja;
-Tilos az Interneten kéretlen reklám célú e-mail-ek küldése, valamint más felhasználók zaklatása;
-Általában tilos az Internet Etikai Kódexének (Netikett) megsértése.
-Illegális tartalom elérhetővé tétele
-Hatósági megkeresés esetén
-Szolgáltató rendszerének biztonságos és stabil működésének veszélyeztetése
-Szolgáltató rendszerének vagy más külső rendszer illegális elérését célzó tevékenység

3.8 Előfizető által igénybe vett tárhely, valamint email tárhely szolgáltatás azonnal, előzetes figyelmeztetés nélkül részben vagy egészében felfüggeszthető vagy korlátozható, továbbá a Szerződés azonnali hatállyal felmondható az alábbi esetekben:
-Hosszú futású, felügyelet nélküli alkalmazások, botok vagy daemonok futtatása, tárolása
-Bármilyen web spider, web feltérképező vagy hasonló funkció futtatása, tárolása
-Bármely IRC hálózathoz kapcsolódó program futtatása, tárolása
-P2P kliens, tracker, szoftver, szerver alkalmazások, fájlok futtatása, tárolása
-Részvétel bármely P2P hálózaton vagy csak csatlakozás azt nyújtó szerverhez
-Email szolgáltatás használata – beleértve a fogadást és a küldést is – automata szkriptektől jövő levelekhez
-Időzített processzek – cron – futtatása 15 percnél sűrűbben
-100000 fájlnál több fájl tárolása
-A tárhely biztonsági mentésnek vagy FTP tárhelynek való használata
-15 másodpercnél hosszabb MySQL lekérdezések rendszeres futtatása
-Nagyszámú média fájlok tárolása (film, zene, stb.)
-Túlzott mennyiségű e-mail küldése (500 emailnél több óránként)

3.9 Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja Előfizető által Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, azonban nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok elvesztéséből származó következményi károkért. Előfizető elfogadja, hogy a Szolgáltató rendszeres adatmentést végez azon adatairól melyek a Szolgáltató szerverén találhatók, ez azonban nem mentesíti az Előfizetőt az adatok mentésének a felelőssége alól. A szolgáltató az adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi törvényben leírtak szerint kezeli. A mentéseket saját lehetőségei szerint a felhasználó rendelkezésére is bocsájthatja, de azok minőségéért és rendelkezésre állásáért felelősséget nem vállal.

3.10 Szolgáltató jogosult Előfizető adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek Előfizető írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra.

3.11 Szolgáltató jogosult a domainek bejegyzett tulajdonosának a kérésére a domainhez tartozó adattartalmat és adatbázist, bármikor kiadni.

3.12 Azon szoftverek és egyéb komponensek (pl. képek, betűtípusok, stb.) esetén, melyek használatához licenc szükséges és nem Szolgáltató biztosítja azt Előfizető részére, Előfizető köteles a licenc meglétéről és jogtisztaságáról gondoskodni. Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli a szoftverek és egyéb komponensek jogos felhasználását illetően még akkor sem, ha egyes szoftverek telepítésénél Szolgáltató elvégezte, segítséget nyújtott vagy használatát javasolja.

3.13 Szolgáltató által végzett szoftveres telepítés, beállítás sikeresnek és elfogadottnak tekinthető, ha Előfizető az átadást követő 5 munkanapon belül nem jelez hibát vagy nem emel kifogást.

3.14 Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítani, ezt azonban legalább 30 nappal a tervezett módosítás hatályba lépése előtt köteles közzétenni weboldalán. Amennyiben a módosítást Előfizető nem fogadja el, abban az esetben a szerződés az előfizetés lejártát követően megszűnik.

4. Előfizető jogai és kötelezettségei

4.1 Előfizető köteles a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges hardver, szoftver és telekommunikációs feltételeket saját maga részére biztosítani. Szoftver komponensek esetén aktuálisan friss, támogatott verziók használata javasolt a kompatibilitási problémák elkerülésének érdekében.

4.2 Előfizető köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen használni, ellenkező esetben Szolgáltató jogosult a szolgáltatást korlátozni, szüneteltetni, vagy a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért Előfizető felelősséggel tartozik.

4.3 Előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, ennek elmaradása esetén akár Előfizető, akár harmadik jogosulatlan személy általi jogosulatlan használatból eredő károkért Előfizető felel.

4.4 Előfizető köteles a tárhelyén elhelyezett minden adatért és domainért anyagi, erkölcsi és jogi felelősséget vállalni.

4.5 Előfizető köteles Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történő változást 15 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni. Ennek elmaradásából eredő károkért kizárólag Előfizető felelős.

4.6 Szolgáltató bizonyos szolgáltatásokat ingyenesen nyújthat az Előfizető részére (plusz FTP hozzáférés, további MySQL adatbázis, aldomain beállítás, stb.). Előfizető tudomásul veszi, hogy ezen szolgáltatások csak olyan mértékig vehetők ingyenesen igénybe, ameddig Szolgáltató számára Előfizető által befizetett szolgáltatási díj tekintetében a szolgáltatás nyújtása gazdaságos marad. Előfizető kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szerződés alapján Szolgáltató által részére nyújtott bármely ingyenes szolgáltatás a szolgáltatásba és így a szolgáltatási díj ellenértékébe nem számít bele, az(oka)t Szolgáltató önkéntesen nyújtja Előfizető részére
Előfizető által igénybe vett ingyenes szolgáltatás azonnal, előzetes figyelmeztetés nélkül részben vagy egészében felfüggeszthető, korlátozható vagy felmondható Szolgáltató által. Szolgáltató nem vállal felelősséget, valamint rendelkezésre állást az ingyenes szolgáltatás elérhetőségére vagy az ott tárolt adatok épségére.

4.7 Előfizető tudomásul veszi, hogy a tárhelyhez kapcsolt elektronikus postafiókok (e-mail fiókok) mérete külön-külön nem haladhatja meg a 500 MB-ot. Amennyiben meghaladja, a Szolgáltatónak joga van a levelezést vagy a postafiók méretét korlátozni.

5. Szolgáltatások

5.1 Domain regisztráció

5.1.1 Előfizető Szolgáltatón keresztül domain regisztrációt igényelhet. Előfizető az igénylés elküldésével kijelenti, hogy a kiválasztott tld (végződés) nyilvántartó szervezete által előírt szabályozást elfogadja.

5.1.2 Előfizető kijelenti, hogy a domain igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben Szolgáltató és az adott tld-hez tartozó Nyilvántartók döntéseit elfogadja.

5.1.3 Domain regisztráció esetén Szolgáltató Előfizető rendelkezésére bocsátja az igénylőlapot, melyet kitöltve, kinyomtatva, aláírva a kapcsolódó dokumentumokkal együtt scannelve e-mailben kap vissza. Ez alapján indítja el a regisztrátornál a domain regisztrálását az igénylőlapon szereplő tulajdonos részére.

5.2 Web tárhely

5.2.1 A web tárhely szolgáltatás vállalt rendelkezésre állása éves szinten 99%

5.2.2 Szolgáltató kialakítja a felügyelete alatt levő szerveren a web tárhelyet. A szolgáltatás részei:
-1000 MB tárterület
-FTP hozzáférés a tárterülethez (FTP felhasználói név és jelszó)
-egy MySQL adatbázis (PhpMyAdmin adminisztrációs felülettel)
-PHP futtatási lehetőség a szerveren támogatott verzióval
-maximum 20 db E-mail postafiók
-Napi rendszerességű adatmentés a szervertől független külső helyre
-Wordpress esetén Fail2Ban alapú tűzfalas extra védelem
-Nginx alapú reverse proxy a statikus tartalom gyorsabb kiszolgálására

5.2.3 A web tárhely szolgáltatás önállóan nem kerül értékesítésre, jellemzően inkább a saját készítésű weboldalak kerülnek elhelyezésre.

5.3 E-mail
5.3.1 Az e-mail tárhely szolgáltatás vállalt rendelkezésre állása éves szinten 99%

5.3.2 Szolgáltató elkészíti a postafiókokat, és a szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges adatokat (felhasználói név, jelszó, levelezőszerver neve) eljuttatja előfizetőhöz.

5.3.3 A tárhely csomaghoz nyújtott email szolgáltatás esetében a web tárhely és az email tárhely közös tárterületet használ, azaz a web tárhely csomagban meghatározott méret az irányadó.

5.3.4 Előfizetőnek lehetősége van spam szűrés és vírus szűrés szolgáltatást is igénybe venni.

5.4 Weboldalkészítés

5.4.1 Weboldalkészítés minden esetben egyedi ajánlat alapján történik, az abban szereplő áron és határidőre.

5.4.2 Dinamikus oldalak esetében jellemzően WordPress alapú oldalak készülnek, melyek a saját felügyelet alatt levő szerveren kerülnek elhelyezésre és átadásra.

5.4.3 Az elkészült és átadott oldalak esetén – ha Előfizető nem kötött hozzá karbantartási szerződést – a keretrendszer és a kiegészítők rendszeres frissítése és karbantartása Előfizető érdeke és feladata.
Sem az oldal műszaki frissítése, sem a feltört oldal helyreállítása nem tekinthető garanciális tevékenységnek, azaz kizárólag térítés ellenében kerül elvégzésre.

5.5 Weboldal karbantartás, felügyelet
Saját készítésű oldalakhoz lehetőség van olyan karbantartási szerződést kötni, ami magában foglalja a teljes körű üzemeltetést is, azaz:
-a keretrendszer rendszeres ellenőrzése és frissítése
-a készítéskor felhasznált alapsablon ellenőrzése és frissítése
-a felhasznált plugin-ek, kiegészítők rendszeres ellenőrzése, frissítése
-statisztikák elemzések rendszeres áttekintése (Google Search Console, Google Analytics, stb.)
Ezeket a szolgáltatásokat korlátlan mennyiségben tartalmazza a havidíj, valamint ezeken felül a szolgáltatási szerződésben levő óraszámnak megfelelő bármilyen egyéb tevékenység, pl:
-tartalom feltöltés
-új oldalak készítése
-korábbi oldalak átalakítása.
A szerződésben szereplő mennyiségű munkaórákat meghaladó munkavégzés előzetes egyeztetés alapján és utólagos elszámolással történik a szerződésben szereplő kedvezményes óradíjjal a havidíjon felül.

5.6 Kombinált szolgáltatások
Szolgáltató kedvezményes egyedi árakat tartalmazó ajánlatot adhat abban az esetben, ha több szolgáltatás egyidejű megrendelése történik, pl. domain regisztráció, hozzá weboldalkészítés és az elkészült oldal üzemeltetése.

6. A szerződés hatálya

6.1 A Szerződés határozatlan időre szól, de a számlán szereplő időtartamra (havi előfizetés, negyedéves előfizetés vagy éves előfizetés) jön létre.
A Szolgáltatás rendes felmondási ideje mindkét fél részéről a szolgáltatás lejáratáig hátralévő időszak.

6.2 A Szerződés rendes felmondása nem mentesíti az Előfizetőt a felmondási időszak végéig keletkezett kötelezettségei (pl. fizetési kötelezettség) teljesítése alól.

7. Vis maior

7.1 Egyik fél sem felel a szerződés szerinti kötelezettsége teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, mindkét fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (vis maior) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerződés teljesítését. Ilyen körülmények pl.: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, árvíz, tűzvész, villámcsapás, illetve más természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, a honvédelmi törvény, rendőrségi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés, hálózati üzemzavar.

7.2 Ha Vis Maior esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja az egy hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

8. Felelősségvállalás

8.1 Szolgáltató nem vállal felelősséget a tárhelyen elhelyezett tartalmakért.

8.2 Szolgáltató a nála elhelyezésre kerülő weblapok feltörése esetén legfeljebb a neki jelen szerződés keretén belül befizetett web tárhely utolsó 1 év díjának mértékéig felelős, de csak abban az esetben, ha a támadás igazolhatóan a Szolgáltató hibájából következett be.

8.3 Szolgáltató által készített weblapok biztonsági frissítésének az elvégzése előfizetés hiányában Előfizető/Megrendelő feladata. Külön díjazás esetén lehetőség van arra, hogy a frissítést a Szolgáltató végezze el.

9. Értesítés

9.1 Az értesítés hivatalos módja az e-mail. Szolgáltató minden közleményét, értesítését e-mailben küldi Előfizetőnek, Előfizető Szerződésben feltüntetett e-mail címére.

9.2 Amennyiben Előfizető e-mail címe megváltozik köteles erről Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni.

9.3 Szolgáltatót nem terheli felelősség Előfizető elérhetetlensége esetén bekövetkező károkért (pl. domain név felmondása, vagy tárhely törlése elérhetetlenség miatt).

10. Adatkezelés, Adatfeldolgozás

10.1 Szolgáltató Adatkezelőként az Adatkezelési Tájékoztatóban részletezett módon rögzíti és védi Előfizető, köztük Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban GDPR) szerint Érintettek személyes adatait.

10.2 Előfizető Szolgáltatótól igénybe vett szolgáltatás használata során a hatályos jogszabályok és a GDPR figyelembe vételével tárolhatnak személyes adatokat. Ebben az esetben Előfizető Adatkezelőnek, Szolgáltató Adatfeldolgozónak minősül. Az adatkezelés jogszerűségéért Előfizető (Adatkezelő) felel.

10.3 Jelen pont célja a GDPR 28. cikk (3) pontban előírt (9) pont szerint írásos vagy megállapodás alapján történő szerződési kötelezettség teljesítése, ennek módja a (6) pont szerint Általános Szerződési Feltételekben történő rögzítés.

10.3.1 Az adatkezelés tárgya: az adatfeldolgozás a Szerződésben meghatározott szolgáltatás biztosítása során Előfizető (Adatkezelő) által végzett adatkezeléshez technikai infrastruktúra biztosítására terjed ki (tipikusan weboldal tárolás, megjelenítés és email szolgáltatás formájában).

10.3.2 Az adatkezelés időtartama: Előfizető (Adatkezelő) határozza meg, legfeljebb a Szerződés fennállásának és a biztonsági adatmentések elérhetőségének időszaka.

10.3.3 Az adatkezelés jellege és célja: a Szerződésben meghatározott szolgáltatás biztosítása.

10.3.4 A személyes adatok típusa, érintettek kategóriái: Előfizető (Adatkezelő) határozza meg.

10.4 Előfizető (Adatkezelő) által kezelt adatokat érintő adatvédelmi incidensek nyilvántartási és a felügyeleti hatóság felé történő bejelentési kötelezettsége Előfizetőt (Adatkezelőt) terheli.

10.5 Szolgáltató biztosítja rendszereinek bizalmas jellegét, integritását, ellenálló képességét és az ÁSZF szerinti rendelkezésre állását.

10.6 Előfizető (Adatkezelő) saját választása szerint tölti fel a tárhelyre a weboldal programkódját (fájl, adatbázis). Az adatok biztonsága érdekében Szolgáltató felhívja a figyelmet a programkódok rendszeres és naprakész frissítésének kritikus fontosságára.

10.7 A weboldal programkódjának sérülékenységéből eredő, vagy Előfizető (Adatkezelő) érdekkörébe tartozó adatvédelmi incidensért és az adatok védelméért kizárólag Előfizető (Adatkezelő) felelős. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az érintettek védelmének érdekében a szolgáltatás működését korlátozza vagy az ÁSZF szerint a szerződést azonnali hatállyal felmondja.

10.8 Szolgáltató a szolgáltatás használata és harmadik fél általi igénybe vétele során keletkező ideiglenes technikai állományokat (naplófájlok, webszerver forgalmi napló stb.) a rendszerek működésének fenntartása és biztosítása érdekében rögzíti, a tevékenység során megismert adatok nem alkalmasak a konkrét személyek azonosítására.

10.9 Szolgáltató, mint adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, azonban szükséges a tájékoztatása, amely Előfizető feladata.

10.10 Szolgáltató Adatfeldolgozóként alkalmazza:
Szerver, tárhely karbantartás: BC.HU Kft, 1155 Budapest, Wysocki u. 3.

11. Pénzügyi elszámolás, árak

11.1 A megrendelt szolgáltatás ellenértéke kiegyenlíthető készpénzzel vagy banki átutalással. Az Előfizetés díjának rendezésekor Szolgáltató számlát állít ki és küld meg emailben Előfizető részére. Szolgáltató a távnyomtatású számlát Előfizető által elfogadottnak tekinti és postai példányt nem küld, kivéve, ha Előfizető a számla kiállítását követő 15 napon belül postai kiküldési kérelmét emailben jelzi.

11.2 Szolgáltató fenntartja a jogot az adott szolgáltatás korlátozására, azonnali hatályú felmondására vagy a Szerződéstől történő egyoldalú, minden további jognyilatkozat nélküli elállására, amennyiben a szolgáltatás díja nem kerül a fizetési határidőig kiegyenlítésre.

11.3 Az árak ellenkező jelzés hiányában Forintban és nettó áron kerülnek feltüntetésre. Szolgáltató a számlákat 0% ÁFA tartalommal állítja ki mindaddig, ameddig alanyi adómentessége fennáll. Ha törvény vagy jogszabály miatt az alanyi adómentessége megváltozik, akkor az ÁFA törvény előírásai szerinti ÁFA kulcs kerül felszámításra a nettó árakra.

11.4 A számlák az árajánlatban, megrendelésben, előfizetői szerződésben szereplő árakat tartalmazzák. Ellenkező megállapodás hiányában a szolgáltatások Szolgáltató listaárain kerülnek elszámolásra, melyek a következők:
Domain regisztráció (.hu/.com/.eu): 6.000,- Ft / db
Domain hosszabbítás (.hu/.com/.eu): 3.000,- Ft / év
Általános weboldal tárhely: 3.000,- Ft / hó
Weboldal készítés 8.000,- Ft / óra
Weboldal karbantartás 8.000,- Ft / óra
Általános óradíj egyéb tevékenységekre: 12.000,- Ft / óra

12. Jogérvényesítési lehetőségek

12.1 Szolgáltató Ügyfélszolgálata
Előfizető a Szolgáltatással kapcsolatos kérdést, hibát vagy panaszt jelen ÁSZF-ben meghatározott levelezési és email elérhetőségeken jelentheti be. A bejelentés vagy panasz beérkezésétől számított 30 napon belül Szolgáltató írásban (email) köteles válaszolni Előfizetőnek.

12.2 A szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a Szolgáltatás igénybevételéből eredő jogvitáikat mindenkor megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez nem sikerül, Felek alávetik magukat Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének.

12.3 Amennyiben jelen ÁSZF, és az előfizetéshez kapcsolódó előfizetői szerződés egymásnak ellentmondó, vagy egymástól eltérő rendelkezéseket tartalmaz, akkor az előfizetői szerződésben foglaltak az irányadóak.

12.4 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók.

Utolsó módosítás: 2024.04.07.